Facturi

Modalitatea de transmitere, continutul si scadenta facturilor de gaze naturale

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. vă emite lunar factura reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale. Citirea contoarelor de gaze naturale se efectuează de regulă, în primele două zile ale fiecărei luni pentru luna care se încheie. În baza indexului citit, factura se emite în primele zile ale lunii pentru luna de consum anterioară. Dacă cititorul nu are acces la contor sau dacă acesta s-a defectat, se recurge la estimarea consumului aferent pe baza volumului consumat în aceeaşi lună a anului anterior. Dacă nu există istoric de consum din anul anterior, consumul se va estima pe baza volumului consumat în lunile precedente. De asemenea, conform legislației în domeniul gazelor naturale, periodic se fac și estimări ale consumurilor de gaze naturale care o dată la 2 luni se regularizează, utilizând metoda de citire directă a contoarelor de gaze naturale.

Având în vedere legislația în domeniul gazelor naturale, factura se poate transmite în una din următoarele metode: prin poștă sau în format electronic. Puteți alege metoda preferată de dumneavoastră accesând linkul acesta și completând câmpurile din formular.

Plata contravalorii consumului de gaze se face lunar, în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către furnizor până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii. În cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadentă, furnizorul este în drept să perceapă penalităţi de întârziere pentru fiecare zi calendaristică, începând cu a 31-a zi de la data emiterii facturii şi până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plăţii. Consumatorii casnici beneficiază de un termen de graţie de 15 zile de la data scadenţei, interval în care nu se percep penalităţi. Cota majorărilor de întârziere aplicată este egală cu cea aferentă majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Furnizorul este în drept să întrerupă furnizarea gazelor naturale în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată astfel: – la consumatorii casnici: începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice; – la consumatorii noncasnici: începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice.

Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în termen de 24 de ore de la achitarea integrală a contravalorii consumului de gaze şi a majorărilor de întârziere datorate furnizorului. Repunerea in funcţiune se va face după achitarea tarifului de racordare perceput de furnizor. În cazul în care, în termen de 181 de zile calendaristice de la data emiterii facturii pentru casnici, respectiv 61 de zile calendaristice pentru noncasnici, nu aţi achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate şi majorările de întârziere, furnizorul va proceda la rezilierea contractului, cu un preaviz de 15 zile. Încheierea unui nou contract de furnizare şi reluarea furnizării gazelor naturale se va face sub condiţia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere, a tarifului aferent de reconectare şi constituirea unei garanţii de bună plată. În cazul modificării preţului gazelor naturale, calculul contravalorii consumului se va face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmulţită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade şi cu aplicarea preţului aferent. Furnizorul are obligaţia de a răspunde cererilor primite din partea oricărui solicitant/consumator cu privire la încheierea/modificarea contractului de furnizare, conţinutul şi calculul facturilor şi condiţiile minime de calitate a gazelor naturale furnizate. Costul notificărilor trimise prin serviciul de poştă recomandată cu confirmare de primire pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată va fi suportat de către consumator.
Daca informaţiile de pe factură sunt incomplete sau eronate, completarea sau corectarea lor se poate opera în urma depunerii unei cereri la sediul societăţii. Soluţionarea cererilor se face respectând prevederile legale în vigoare din domeniul gazelor naturale şi ale contractului de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile de la data depunerii.