Contracte de furnizare

ABONAȚI CASNICI

Contractele de furnizare se încheie în baza Ordinului nr. 77/2009 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, privind aprobarea contractului-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici.

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii casnici:

 • copia actului de proprietate;
 • act de identitate.

Drepturile consumatorului casnic:

 1. a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractuale;
 2. b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale inclusiv în cazul în care întreruperea este legată de funcționarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor proprii;
 3. c) să solicite informaţii cu privire la serviciul de furnizare reglementată;
 4. d) drepturile corelative obligaţiilor furnizorului.

Obligaţiile consumatorului casnic:

 1. a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, precum şi a eventualelor majorari de întârziere;
 2. b) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare;
 3. c) să suporte cheltuielile legate de instalaţia de utilizare;
 4. d) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice, precum şi celelalte instalaţii ale operatorului de sistem;
 5. e) să efectueze modificările instalaţiei numai pe baza aprobărilor legale şi numai cu operatori autorizaţi;
 6. f) să sesizeze imediat furnizorul în legatură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare sau a instalaţiei de utilizare;
 7. g) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare;
 8. h) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contract.

ABONAȚI NONCASNICI

S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale cu abonaţii non-casnici.

Actele necesare pentru încheierea unui contract la abonaţii noncasnici:

 • adresa către S.C. PRISMA SERV COMPANY S.R.L. prin care se solicită încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale (trebuie specificat numărul de cont şi banca);
 • copie dupa cod fiscal (Cod Unic de Înregistrare);
 • copie după cota de gaz;
 • copia actui de proprietate.

Drepturile consumatorului noncasnic:

 1. a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului contract;
 2. b) să solicite furnizorului întreruperea alimentării cu gaze naturale;
 3. c) să solicite înlocuirea echipamentului de măsurare, pe cheltuiala sa, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) să solicite modificarea graficului de furnizare cu cel puțin două zile anterioare zilei/săptămânii pentru care solicită modificarea;
 5. e) să aibă acces pentru decontare la aparatele de măsurare care nu sunt pe proprietatea sa, în prezența personalului împuternicit al furnizorului/operatorului sistemului de distribuție;
 6. f) toate celelalte drepturi corelative obligațiilor furnizorului.

Obligațiile consumatorului noncasnic:

 1. a) să achite integral şi la termen factura emisă de furnizor, reprezentând contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale şi eventuale majorări de întârziere;
 2. b) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să nu realizeze intervenţii neautorizate asupra aparatelor şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;
 3. c) să nu revândă gazele naturale contractate;
 4. d) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului de măsurare aflat în proprietatea sa, inclusiv a reparaţiilor necesare menţinerii în clasa de exactitate;
 5. e) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, în limitele stipulate în prezentul contract, pentru consumatorul al cărui consum anual se încadrează în categoriile B4-B6 sau A2-A5;
 6. f) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;
 7. g) să permită accesul în vederea citirii indexului echipamentului de măsurare, în orice moment pe perioada derulării contractului, în situaţia în care echipamentul de măsurare se află pe proprietatea consumatorului;
 8. h) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în prezentul contract;
 9. i) pentru consumatorii noncasnici a căror activitate se caracterizează prin continuitate, acestia sunt obligaţi, prin natura activităţii desfăşurate, să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării furnizării gazelor.

 

ACTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA ABONATULUI

 • copia actului de proprietate;
 • actul de identitate;
 • achitarea contravalorii consumului de gaze naturale la zi.

 

ACTE NECESARE PENTRU TRECEREA ABONATULUI DE LA CONTORIZARE COMUNĂ LA CEA INDIVIDUALĂ

 • actul de identitate al proprietarului;
 • adeverinţă de la asociaţie din care să rezulte că nu sunt datorii (valabilitate 10 zile).
 • Draft contract
 • Notificare privind exercitarea dreptului de eligibilitate
 • Notificare privind modalitățile de plată
 • Notificare privind modificarea prețului contractului